Om kunstneren

ARTIST STATEMENT

 

Min kunst indebærer en tiltro til abstraktionens kraft, det komplekse og subtile, hvor noget uartikuleret i os bliver mødt med en inspirerende energi. Med min kunst ønsker jeg med en visuel fortælling, at bevæge beskueren med mit verdenssyn om naturen i mennesket – og mennesket i naturen. Det er en fortælling om, at vi mennesker er natur og en del af et kompliceret universelt mønster, hvor omgivelserne på et energimæssigt plan smelter sammen med sansningen, følelser og tanker.

 

Vi bevæger os i kategorien Science Art (SciArt), hvor jeg undersøger og udtrykker noget om verden. Jeg reducerer et videnskabeligt eller æstetisk koncept ned til færre og mere enkle elementer for at undersøge en del nærmere. Denne reduktionistiske tilgang benytter jeg i min kunst i både form og farver, hvor jeg undersøger enkelte komponenter for at afdække et mere komplekst fænomen. Jeg søger at fremkalde en sanselig og følelsesmæssig erkendelse hos beskueren.

 

I min kunst udnytter jeg naturens flow, hvor store mængder vand gør former flydende og levende. Jeg anvender naturens love til at skabe bevægelser og krakeleringer. Forgreninger skyder frem som nye begyndelser og følger det universelle mønster i en fraktal knopskydning. Cellerne er naturens byggesten og grundlaget for alt liv. Alt levende består af celler. Den menneskelige krop er i konstant forandring fra den første celledannelse, hvor stamcellerne er grundlaget for vores komplekse organisme.

 

Jeg ser verden holistisk med fokus på helheden. Mennesket og alt i verden er uløseligt forbundet. Jeg er fascineret af naturens mønstre og sammenhænge mellem mikro- og makrokosmos. Mønstrene i naturen gentager sig i en fraktal geometri, hvor de indlejres i hinanden og gentages i stort som småt. De fraktale mønstre er gældende både for naturens simple organismer og de mere komplekse, og er således også gældende for os mennesker.

 

I kvantefysikken har vi lært, at alt hvad vi har troet var fysisk er energi. Alt i universet består af immateriel energi, og alt udstråler energi. Et kunstværk – og også farver udstråler energi. Men også enhver sansning, sindsbevægelse, tanke eller livsytring er et udslag af energi. Vores sind lever og får daglig energi af vores omverden og med min kunst, ønsker jeg at bidrage med en sanselig stimuli, en inspirerende energi og måske endda nye erkendelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVETS FLOW

 

Kunsten bevæger os på et dybere plan. Den er sanselig og rammer en abstrakt følelse i os. En genkendelse, en drøm, et håb eller bare et øjebliks refleksion. Noget uartikuleret i os bliver mødt med en kreativ energi der rører, bevæger eller ligefrem motiverer os. Kunsten indebærer en tiltro til abstraktionens kraft, det komplekse og subtile og kan med sin inspirerende energi være med til at bevæge os mod en bedre og mere sanselig verden.

Med min kunst ønsker jeg, at bevæge dig med mit verdenssyn om naturen i mennesket – og mennesket i naturen. En visuel fortælling om, at vi mennesker er natur og en del af det komplicerede universelle mønster, hvor omgivelserne på et energimæssigt plan smelter sammen med sansningen, følelser og tanker.

 

 

 

SCIENCE ART (SciArt)

 

Nogle biologer og hjerneforskere mener, at kunst og videnskab er det samme. Begge dele er menneskets forsøg på at forstå og beskrive verden omkring os. Subjekterne og metoderne er forskellige, men motivationen og målet er fundamentalt det samme. Både videnskabsfolk og kunstnere stræber efter at se verden på nye måder og kommunikere den vision.

 

Gennem historien har mange kunstnere udviklet deres kunstneriske praksis ved at undersøge videnskabelige idéer, og mange videnskabsfolk har benyttet kunst som en metode til at udtrykke skønheden i verden. Michelangelos og Leonardo Da Vincis kunstneriske talenter, blev fx understøttet af deres fascination af den videnskabelige tilgang til den menneskelige krop.

 

Min kunst kan kategoriseres som Science Art (SciArt), hvor kunstneren undersøger og udtrykker noget om verden. Det kan være den menneskelige krop, psykologi, naturen, universet med mere. I SciArt kan der benyttes mere kreative værktøjer for at gøre videnskab mere forståelig, eller videnskabelige værktøjer kan benyttes til at gøre kunsten mere relaterbar.

 

Både videnskab og kunst har brugbare spin-offs. Anvendt videnskab (science) er teknologi, og anvendt kunst (art) er dekoration. Begge dele gør livet bedre, men teknologi og dekoration ændrer ikke på hvordan vi fundamentalt opfatter verden omkring os – det gør videnskab og kunst til gengæld.

 

 

 

REDUKTIONISME

 

Når man reducerer et videnskabeligt eller æstetisk koncept ned til færre og mere enkle elementer for at undersøge en del nærmere, kalder man det for reduktionisme. Som kunstner destillerer man sin subjektive verden til de essentielle elementer som farver, form og lys. Kunstnere som Pollock, Rothko og James Turell benyttede alle en reduktionistisk tilgang i deres abstrakte udtryk.

 

Denne reduktionistiske tilgang benytter jeg i min kunst i både form og farver, hvor jeg undersøger enkelte komponenter for at afdække et mere komplekst fænomen. Ved at anvende få komponenter, finder jeg en stor kreativ kilde i at undersøge disse komponenter i dybden og på nye måder. Metoden giver fx en forståelse af, hvordan en bestemt farvekombination kan vække en følelse af sindsro, angst eller glæde. Jeg søger at fremkalde en ny sanselig og følelsesmæssig erkendelse hos beskueren. Det er her kunstværket bliver fuldendt. Vi fortolker hvad vi ser på lærredet og tilfører en personlig mening til værket, hvormed den fortolkende proces også er kreativ.

 

Et isoleret element kan stimulere aspekter af vores forestillingsevne på måder som et komplekst billede måske ikke kan. Vi opfatter uventede sammenhænge i billedet, og måske endda sammenhænge mellem kunsten og vores opfattelse af verden og vores livserfaringer. Når vi genkender noget i et værk, vil det altid være noget vi har stødt på tidligere i vores liv, og der åbnes op for genkendelse og måske endda minder.

 

 

 

MØNSTRE I NATUREN

 

Jeg er fascineret af naturens mønstre og sammenhænge mellem mikro- og makrokosmos. Mønstrene i naturen gentager sig i en fraktal geometri, hvor mønstre indlejres i hinanden og gentages i stort som småt. De gentagende fraktale mønstre betyder, at geometrien i naturens simple organismer også gælder for de mere komplekse organismer, og er således også gældende for os mennesker. Hvis vi ser på et træ, vil mønsteret af grene der udgår fra stammen svare til mønsteret af kviste på en gren og igen til strukturerne i et blad. Hvis man ser på den menneskelige lunge, gentages forgreningsmønsteret fx fra hovedbronkierne til de mindre bronkier. Når vi ser dette gentagne mønster, kan det således være mange ting i naturen, og hvad vi forestiller os, afhænger fx af farverne eller hvad der vises ved siden af.

 

Når man ser verden holistisk, ser man på helheden. Fænomener betragtes som helheder snarere end som sammensatte enkeltdele, hvor helheden er mere end bare summen af delene.

Det enkelte menneske og alt i verden er uløseligt forbundet. Med en holistisk betragtning har man en oplevelse af, at alt i verden er uløseligt forbundet. Når del og helhed er uløseligt forbundet, betyder det, at når man ændrer på en del i helheden, påvirkes alle andre dele også.

 

 

 

ENERGI

 

Når jeg ser verden holistisk, er det vigtigt at forholde sig til energi. I kvantefysikken har vi lært, at alt hvad vi har troet var fysisk ikke er fysisk. I stedet består alt i universet af immateriel energi, og alt udstråler energi. Energien svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former. Tanker er en fin og let form for energi, der svinger hurtigt og let forandrer sig. Mennesker og andre fysiske ting er mere grove og tætte former for energi, der svinger langsommere og har sværere ved at forandre sig. Alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden.

 

Hvert atom og hvert molekyle både udstråler og absorberer lys, og fordi alle organismer består af atomer og molekyler, udstråler alle levende væsener energi i form af vibrationer. Alle organismer bruger således vibrationer som et primært kommunikationsmiddel. Vi mennesker kan således opfange hinandens energi og dermed fornemme gode eller dårlige vibrationer.

 

Fysiske genstande har altså også en energi. Et kunstværk udstråler energi og farver udstråler energi. De røde farver har de længste bølgelængder og de laveste frekvenser, hvor de blåviolette farver har de korteste bølgelængder og højeste frekvenser. Enhver sansning, sindsbevægelse, tanke eller livsytring er også et udslag af energi. Vores sind lever og får daglig energi af vores omverden, og den indtages ubevidst og uden tanke for hvad indtrykkene skal bruges til.

 

 

 

FORMER

 

I min kunst udnytter jeg naturens flow. Store mængder vand gør formerne flydende og levende. Jeg bruger naturens love til at flytte farverne og skabe bevægelser og krakeleringer. Forgreninger skyder frem som nye begyndelser og følger det universelle mønster i den fraktale knopskydning. Forgreninger ses overalt i naturen i stort som småt, og er meget effektive til at fordele energi. Hvordan vi opfatter en forgrening og hvad vi associerer til, afhænger af omgivelser og farver, da den kan symbolisere uendeligt mange ting.

 

Cellerne er naturens byggesten og grundlaget for liv. Alt levende består af celler enkeltstående eller samarbejdende i varierende kompleksitet. Den menneskelige krop er i konstant forandring fra den første celledannelse, hvor stamcellerne er grundlaget for komplekse organismer. Det er celler, der på deres vej deler sig og specialiserer sig, og kan dermed udvikle sig til en hvilken som helst type celle i den menneskelige krop.

 

Mine malerier er grundlæggende bygget op over to former, der danner rammen for mine scenarier. Bølgen og cirklen, som for mig er livets grundlæggende bevægelser. Man kan se livet både lineært og cyklisk.

 

En bølge er altid i bevægelse. Havet optræder som følelsernes element, og bølgerne opfattes ofte som et symbol på sindet. Bølger er strømme, fremdrift og forandring. Bølgen kan ses som energibølger, hvor livet går op og ned i komplekse samspil. Når de støtter hinanden, giver det en konstruktiv interferens, som set ud fra kvantefysikken er definitionen på kærlighed og harmoni– også kaldet gode vibrationer. Når bølger er ude af synk og ikke i harmoni, ophæver de hinanden, og energien bliver spredt og flader ud. Dette kaldes destruktiv interferens. De dårlige vibrationer forfladiger følelserne eller får nervesystemet til at advare om, at der hvor du er, eller dem du er sammen med ikke er gode for dig. Nogle mennesker og steder giver dig altså energi, hvor andre udmatter dig. De ting vi omgiver os med, kan også forstærke vores energi, da fysiske genstande vibrerer på samme måde som vi mennesker gør.

 

En cirkel er afgrænset og harmonisk og ses som fuldendelse. En cirkel kan symbolisere livshjulet eller være rammen om dagligdagen, ens tanker eller udvikling. Cirklen symboliserer himlen og gud og er forbundet med sol og måne. Tilværelsen kan opfattes som koncentriske cirkler - fra jeget og familien til naturen og universet.

 

 

 

SJÆLELIG NÆRING

 

Sjælelig næring indtages ubevidst og uden tanke for hvad indtrykkene skal bruges til. Vores sind lever og får daglig energi af vores omverden i dens natur. Kunsten indeholder et verdensforhold, der vil artikuleres i dets skjulte betydning. Af indtryk kan man få indfald, ens tanker kan sættes i gang, og associationerne kan myldre og yngle. Farver og former er ikke bare til for gengivelsens skyld, men for deres egen skyld, deres indbyrdes samspils og modspils skyld, og det er udformningen af de sanselige elementer, der er med til at give kunstværket dets emotionelle virkning. Hvad et kunstværk betyder for dig og hvordan den påvirker er subjektiv. Når du føler dig godt tilpas foran et kunstværk, betyder det, at du reagerer positivt på vibrationerne og føler en god energi fra netop dette værk.

 

 

 

Rikke Darling

 

Billedkunstner Rikke Darling Kunstmaler

Kunstner Rikke Darling

Dansk billedkunstner maler abstrakte malerier. Moderne farverig kunst i nordisk stil. Maler abstrakte malerier med organiske former, og 3d skulpturer i organiske former. Atelier og galleri på Østerbro i København.

Se en video om min kunst - 2015 (på engelsk)

UDDANNELSE

 

1996 Modedesigner og Illustrator fra Copenhagen Academy of Fashion Design

 

2005 Cand Merc i Design & Communication Management fra CBS

 

 

 

SOLO-UDSTILLINGER

 

2018 Kunstgalleriet, Slagelse, Danmark

2018 Bæredygtigt Design, Danmark

2017 North, København, Denmark

2016 Galleri Lulu, Eskildstrup, Danmark

2016 Svinkløv Badehotel, Danmark

2014 Galeri Canna, Jakarta, Indonesien

2014 Glasseriet, Danmark

2013 Galleri Wenneberg, Køge, Danmark

2013 Galleri ArtCompaz, Frederiksberg, Danmark

2012 Galleri Viglowa, Tokyo, Japan

2011 Galleri V58, Aarhus, Danmark

2011 Galleri ArtCompaz, Frederiksberg, Danmark

2010 Sophienberg Slot, Rungsted, Danmark

2010 Køge Galleri, Køge, Danmark

2010 ArtCompaz, Frederiksberg, Danmark

2009 Cobra Galleri, Charlottenlund, Danmark

 

 

GRUPPE-UDSTILLINGER

 

2018 "Infinite Potentials" Sci Art Center, New York Hall of Science, USA

2018 K2, Galleri Rasch, Bornholm, Danmark

2018 K2, ARTe, Sindelfingen, Tyskland

2018 Galleri Beck, Brønderslev, Danmark

2017 Galleri Laura Haber, Buenos aires, Argentina

2017 DAM, Hallandale Beach, USA

2017, ArtCompaz, Frederiksberg, Danmark

2017 Hyde Opening, DAM, Miami, USA

2017 K2 Dialoger, Helligåndshuset, København, Danmark

2017 DAM, Miami Beach, FL, USA

2016 Superfine, Miami, USA

2016 Amaris, Solo, Indonesien

2017 D.A.M Art '16, DAM, Miami, USA

2016 Galleri Underværket, Fredensborg, Danmark

2015 Toward the Days og Tomorrow, Yogyakarta, Indonesien.

2015 YOS, Yogyakarta, Indonesien

2015 Osaka University Museum, Japan

2015 SAK, Svendborg, Danmark

2014 MAX A5, Galleri TYS, København, Danmark

2014 YOS (Yogyakarta Open Studios), Yogyakarta, Indonesien.

2014 Galleri ArtCompaz, Frederiksberg, Danmark

2014 Dansk Svenska Kompaniet, Lund, Sverige

2013 Galleri Viglowa, Tokyo, Japan

2013 Dansk Svenska Kompaniet, Sverige

2013, K2Kunst, City Hall, København, Danmark

2012 Kunstcentrum, Silkeborg, Danmark

2013 Galleri V58, Århus, Danmark

2012 Galleri G3, Gelstrup, Danmark

2012 ArtCompaz, Frederiksberg, Denmark

2012 Galleri Viglowa, Tokyo, Japan

2012 Kunst for alle, København, Danmark 2011 Kunstcentrum, Silkeborg, Danmark

2011 Kunst2100 at Docken, København, Danmark

2011 ArtCompaz, Frederiksberg, Danmark

2011 Galleri V58, Aarhus, Danmark

2011 FUGA Artist Association, Frederiksberg, Danmark

2010 Galleri V58, Århus, Danmark

2010 ArtCompaz, Frederiksberg, Danmark

2009 Galleri X, Gentofte, Danmark

 

 

UDSMYKNINGSOPGAVER

 

2017 Restaurant PostPub, Lyngby, Danmark

2015 Tandlægeklinik, Lyngby, Danmark

2015 Restaurant Bjælkestuen, Lyngby, Danmark

2014 GlaxoSmithKline, Danmark

2013 Company BankInvest, København, Danmark

2013 Youth Psykiatric Center, Hvidovre, Danmark

2012 SEB Gruppen, Danmark

2012 Psykiatrisk Center, Glostrup, Danmark

2011 Psykiatrisk Center, København, Danmark

 

SHOWROOM

 

Studio Rikke Darling, København, Danmark

 

Olsson Møbler har 2 butikker i København, Danmark. Olsson Møbler sælger møbler designet af , IA, Arne Jacobsen, Hans J. Wegner , Piet Hein Klint og Kasper Salto

 

abstrakt maleri farverigt maleri kunstner rikke darling moderne kunst